Danh mục các dự án quy hoạch và các dự án ưu tiên đầu tư

Thứ sáu - 20/03/2015 03:27
Danh mục các dự án quy hoạch và các dự án ưu tiên đầu tư

1.                      Danh mục các dự án quy hoạch

Số
thứ tự
Tên dự án Giai đoạn Dự kiến
quy mô

(ha)
1 Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm vui chơi giải trí cao cấp Mộc Châu 2015 - 2016 460
2 Quy hoạch chung Khu trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp Mộc Châu 2015 - 2016 600
3 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Thác Dải Yếm 2016 - 2017 50
4 Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại cửa khẩu Lóng Sập 2015 - 2016 10
5 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Ngũ động Bản Ôn 2016 - 2017 160
6 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch cộng đồng Chiềng Yên 2017 - 2018 20
7 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái rừng Pó Cốp 2017 - 2018 30
8 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái rừng Xuân Nha 2016 - 2017 30
  Tổng   1.360

2.                      Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

Căn cứ pháp lý tính nhu cầu đầu tư:
-       Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013 (kèm theo Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/6/2014 của Bộ Xây dựng);
-       Suất đầu tư xây dựng phổ biến trên thị trường hiện nay.
Stt Hạng mục VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN  
Tổng
VĐT
(tr.USD)
Tổng
VĐT
(Tỷ đồng)
2015-
2020
2021-2025 2026-2030 Ngân
 sách
Ngoài
N.sách
 
 
  TỔNG CỘNG 570 11.970 170 200 200 21 549  
A KINH PHÍ ĐẦU TƯ LẬP
CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH
0,70 14,63 0,70       0,70  
1 Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm
 vui chơi giải trí cao cấp Mộc Châu
0,18 3,78 0,18       0,18  
2 Quy hoạch chung Khu trung tâm
nghỉ dưỡng cao cấp Mộc Châu
0,10 2,10 0,10       0,10  
3 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch
Thác Dải Yếm
0,08 1,68 0,08       0,08  
4 Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm
thương mại cửa khẩu Lóng Sập
0,04 0,84 0,04       0,04  
5 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch
Ngũ động Bản Ôn
0,10 2,03 0,10       0,10  
6 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch
 cộng đồng Chiềng Yên
0,04 0,84 0,04       0,04  
7 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch
sinh thái rừng Pó Cốp
0,08 1,68 0,08       0,08  
8 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch
sinh thái rừng Xuân Nha
0,08 1,68 0,08       0,08  
B KINH PHÍ ĐTXD
CÁC KHU DU LỊCH
430 9.030 130 141 159   430  
1 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm
du lịch sinh thái Mộc Châu
80 1.680,00 44 36     80  
2 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm
vui chơi giải trí cao cấp
100 2.100,00 20 20 60   100  
3 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm
 nghỉ dưỡng cao cấp
125 2.625,00 25 25 75   125  
4 Dự án đầu tư xây dựng
Khu du lịch Rừng thông Bản Áng
25 525,00 6,25 6,75 12   25  
5 Dự án đầu tư xây dựng
Khu du lịch Thác Dải Yếm
30 630,00 8,7 9 12,3   30  
6 Dự án đầu tư xây dựng
Khu trung tâm thương mại
cửa khẩu Lóng Sập
5 105,00 5       5  
7 Dự án đầu tư xây dựng
chợ phục vụ du lịch
2 42,00 2       2  
8 Dự án đầu tư xây dựng
Khu du lịch Ngũ động Bản Ôn
25 525,00 7,75 17,25     25  
9 Dự án đầu tư xây dựng
 Khu du lịch cộng đồng Chiềng Yên
8 168,00 2,4 5,6     8  
10 Dự án đầu tư xây dựng
Khu du lịch sinh thái rừng Pó Cốp
15 315,00 4,5 10,5     15  
11 Dự án đầu tư xây dựng
Khu du lịch sinh thái rừng Xuân Nha
15 315,00 4,5 10,5     15  
C KINH PHÍ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÁC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
45 945 14 9 23   45  
1 Dự án đầu tư xây dựng
Trung tâm dịch vụ thị trấn Mộc Châu
25 525,00 7,5 5 12,5   25  
2 Dự án đầu tư xây dựng
Trung tâm dịch vụ huyện lỵ Vân Hồ
20 420,00 6 4 10   20  
D KINH PHÍ ĐẦU TƯ
 KẾT CẤU HẠ TẦNG
40 840 12 28   15 25  
1 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến quốc lộ 6
5 105,00 1,5 3,5   3,5 1,5  
2 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến quốc lộ 43
3 63,00 0,9 2,1   2,1 0,9  
3 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến quốc lộ 6 cũ
2,5 52,50 0,75 1,75   1,75 0,75  
4 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
 Tuyến thị trấn Nông Trường
- Tân Lập - Tân Hợp
2,5 52,50 0,75 1,75   1,75 0,75  
5 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến Lóng Luông - Chiềng Yên
1,5 31,50 0,45 1,05   1,05 0,45  
6 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến thị trấn Mộc Châu - Đông Sang - Chiềng Xuân
1,5 31,50 0,45 1,05   1,05 0,45  
7 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến  Phiêng Luông - Vân Hồ
 - Lóng Luông
1,5 31,50 0,45 1,05   1,05 0,45  
8 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến Vân Hồ - Xuân Nha
2 42,00 0,6 1,4   1 1  
9 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến Chiềng Khoa - Tô Múa
- Mường Tè - Quang Minh
2,5 52,50 0,75 1,75   0,35 2,15  
10 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến Quốc lộ 43
 (đoạn Phiêng Luông - Hua Păng)
3 63,00 0,9 2,1   1,5 1,5  
11 Dự án đầu tư Xây dựng
Cảng du lịch Tân Hợp
5 105,00 1,5 3,5     5  
12 Dự án đầu tư Xây dựng
 Cảng du lịch Quy Hướng
5 105,00 1,5 3,5     5  
13 Dự án đầu tư Xây dựng
Cảng du lịch Quang Minh
5 105,00 1,5 3,5     5  
E KINH PHÍ ĐTXD CÁC
ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH
40 840 10 1