dulichmocchau.net

Tên / Số / ký hiệu : 801/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

về việc kiện toàn Ban quản lý khu du lịch Mộc Châu

Ngày ban hành 31/03/2016
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Tỉnh Sơn La
Lĩnh vực Du lịch
Người ký duyệt Cầm Ngọc Minh
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND tỉnh Sơn La
Xem : 7315 Tải về
Nội dung chi tiết
QUYẾT ĐỊNH
về việc kiện toàn Ban quản lý khu du lịch Mộc Châu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 2050/ỌĐ-TTg ngàỵ 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 221TTr-SNV ngày 04 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên Ban quản lý khu Du lịch Mộc Châu thành Ban Quản lý khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu
1.       Ban Quản lý khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu là đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định lại Điều 9 Luật viên chức và thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định sô 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ cùa đon vị sự nghiệp công lập
2.       Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
3.       Trụ sở chính đặt tại huyện Mộc Châu, Văn phòng đại diện đặt tại Thành phố Sơn La và tại 378 - Nhà khách Sơn La, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
1.       Chức năng
-        Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu thực hiện chức năng quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu về thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch được duyệt; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các nội dung, tiến độ thực hiện các dự án, hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ; thực hiện việc bảo vệ tôn tạo tài nguyên và môi trường du lịch, quản lý hoạt động du lịch trong khu du lịch Quốc gia Mộc Châu theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
-        Phạm vi, ranh giới quản lý: Thực hiện nhiệm vụ quản lý khu trung tâm và các khu, điểm du lịch xây dụng dự án phát triển du lịch có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên trong phạm vi ranh giới khu du lịch Quốc gia Mộc Châu theo Quyết định số 2050/QĐ-TTg ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
2.       Nhiệm vụ, quyền hạn
-        Công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết phát triển khu du lịch, điểm du lịch;
-        Quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
-        Kiểm tra, giám sát các nội dung và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
-        Phát hiện, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các dự án đầu tư không đúng với quy hoạch hoặc có tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường;
-        Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành đối với mỗi ngành nghề kinh doanh;
-        Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch và của các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác;
-        Bảo vệ, tôn tạo tài nguyên và môi trường du lịch;
-        Bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh, an toàn trong khu và điểm du lịch;
-        Đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, xâm hại tài nguyên du lịch;
-        Bảo vệ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa phương, bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch;
-        Quản lý và thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thâm quyên giao;
-        Thực hiện nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
3.       Cơ cấu tổ chức bộ máy
3.1.    Lãnh đạo Ban: Trưởng ban và không quá 03 Phó trưởng ban.
3.2.    Cơ cấu tổ chức
-        Phòng Hành chính tổng hợp;
-        Phòng Ke hoạch và Xúc tiến du lịch;
-        Phòng Quản lý quy hoạch và Dự án đầu tư.
Điều 3. Số lượng người làm việc
Số lượng người làm việc của Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia       Mộc Châu được giao trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, trong tổng số lượng người làm việc của tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tình, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nhà nghỉ cao nguyên
Nha nghi nhiet doi Moc Chau
Nhà nghỉ Thái Bảo Mộc Châu
Xuan bac 181

5 dịch vụ tiêu biểu

Dịch vụ mới

Tư vấn 0974 699 734 Free Guide in Moc Chau Video Mộc Châu Ảnh đẹp Mộc Châu
Đặt tours